בסט גשם יזום בע"מ (להלן: "החברה"), מכבדת את פרטיות לקוחותיה, פרטיות המתעניינים בשירותי החברה, והמשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה שכתובתו: https://rembrandt.bst-tlv.co.il (להלן: "הלקוחות" ו-"האתר" בהתאמה). לפיכך, החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות, והיא מתחייבת כלפי הלקוחות לפעול בהתאם למדיניות זו.

מדיניות פרטיות זו נועדה לספק לך הסבר על נוהגי החברה ביחס לפרטיות הלקוחות, לרבות לגבי אופן איסוף המידע הנמסר לה על-ידי הלקוחות באתר, בטלפון או בע"פ, או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר, אופן שמירתו, השימוש בו ועוד (להלן: "מדיניות הפרטיות" או "המדיניות").

דע כי עצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי מדיניות הפרטיות במלואם, אישור כי קראת והבנת את מדיניות הפרטיות וכי אתה מסכים לה ללא תנאי או הסתייגות. אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות או לאיזה מתנאיה, אזי הנך מתבקש להפסיק את השימוש באתר לאלתר.

מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה.

 

מסירת מידע והשימוש בו

 1. במסגרת השימוש באתר או בעת חתימה על מסמכים או בעת שיחה או פגישה עם החברה או מי מנציגיה, אנו נאסוף מידע שתבחר לשתף עמנו, כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת, כתובת דוא"ל, טלפון נייד, מידע כלכלי, מסמכי מכר, ערבויות וכיו"ב, וכן מידע שייאסף במהלך השימוש באתר, לרבות כתובת IP וכן קורות חיים (ככל שתעשה שימוש בעמוד הקריירה של אתר קבוצת בסט א.ע.ו בע"מ) (להלן: "המידע"). דע כי אינך חייב לפי חוק למסור כל מידע לחברה, ומסירת המידע כאמור תלויה אך ורק ברצונך ובהסכמתך.
 2. המידע שתבחר לשתף עם החברה יישמר במאגריה, והחברה תהיה רשאית לעשות בו שימוש בהתאם למטרות המפורטות להלן.
 3. השימוש במידע שתבחר למסור כאמור ייעשה אך ורק על פי הוראות המדיניות ו/או על פי הוראות כל דין, וזאת על מנת ליצור קשר עמך, לספק לך מידע אודות הנכסים ו/או השירותים שהחברה מציעה, מספקת לך או מקבלת ממך, לבדוק התאמתך למשרות פנויות בחברה וכן לצרכים תפעוליים וסטטיסטיים פנימיים. ככל שנתת הסכמתך לקבלת דברי פרסומת, החברה תהיה רשאית גם לשלוח אליך דברי פרסומת בדואר האלקטרוני, במסרונים לטלפון הנייד, באמצעות אפליקציית WhatsApp, מערכות חיוג אוטומטיות לקווי הטלפון וכיו"ב, והכל בהתאם לחוק התקשרות (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. אם ברצונך להפסיק לקבל דברי פרסומת ניתן לעשות כן באמצעות הוראות הסרה מדיוור שיופיעו בדבר הפרסומת שישלחו אליך.
 4. החברה לא תעביר את המידע, לא תתיר להשתמש בו ולא תחשוף אותו לצדדים שלישיים כלשהם, למעט במקרים המפורטים להלן:
  א. החברה תהיה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים הנותנים לה שירותים הנחוצים לפעילותה, באופן ובמידה הנדרשת לשם אספקתם התקינה של השירותים. המידע האמור יועבר לאחר קבלת התחייבות הספק לשמור על סודיות המידע ולהשתמש בו לשם מתן השירותים לחברה בלבד.
  ב. במקרה של שינוי המבנה המשפטי של החברה, תהיה רשאית החברה להעביר את המידע לתאגיד אחר שימוזג עמה ו/או לתאגיד אחר שימזג את פעילותו יחד עם פעילות החברה, ובלבד שפעילויות התאגיד האחר דומות לפעילויות החברה ו/או עם מיזם משותף של החברה ושל תאגיד אחר, ובלבד שהתאגיד האחר בכל אחד מן המקרים קיבל על עצמו את מדיניות הפרטיות של החברה.
  ג. החברה תהיה רשאית להעביר מידע של לקוח פלוני או של קבוצת לקוחות, אשר ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או סייע ו/או אפשר לבצע מעשה כאמור, וזאת כדי להגיש תלונה במשטרה, לבצע בדיקה עצמית של נסיבות ביצוע המעשה, למנוע גישה לאתר ולעשות כל פעולה לשם מניעת מעשה כאמור, טיפול בו או מניעת הישנותו.
  ד. החברה תהיה רשאית להעביר את המידע על מנת לפעול למימוש זכויותיה ולקבל סעדים ותרופות להם זכאית החברה על פי דין.
  ה. החברה תהיה רשאית להעביר את המידע בהתאם להוראות צו שיפוטי ו/או הוראת רשות מוסמכת אחרת המורה לה למסור את המידע. מבלי לגרוע מן האמור, החברה תהיה רשאית להעביר המידע לשם הגנה על זכויותיה במסגרת כל סכסוך ו/או מחלוקת ו/או הליך משפטי בקשר עם השימוש באתר ו/או במידע ו/או מתן השירותים והנכסים שמספקת החברה למשתמש שלגביו מועבר המידע ו/או כל מקרה אחר המצריך הגנה על זכויות החברה.

 

Cookies

 1. באתר נעשה שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
 2. קובץ "Cookie" הוא קובץ טקסט קטן המשמש, לדוגמה, לצורך איסוף נתונים אודות הפעילות המתבצעת באתר שלנו. קבצי "Cookie" מסוימים וטכנולוגיות אחרות משמשות כדי לאחזר נתונים אישיים, כגון כתובת IP, שצוינו קודם לכן על ידי המבקר או המשתמש.
 3. אם אינך מעוניין בהימצאות ה-Cookies תוכל לבטל אותן על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך (ניתן להיעזר לצורך כך בקובץ העזרה של הדפדפן). בנוסף, באפשרותך למחוק את ה-Cookies  במחשבך בכל רגע. לתשומת ליבך, נטרול ה-Cookies  עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

 

אבטחת מידע

 1. לשם הגנה על המידע ומזעור הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע, החברה מפעילה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט.
 2. לפיכך, החברה אינה מתחייבת, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, כי השירותים ומערכות המידע המשמשות את החברה יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש בשירותים, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

 

עיון במידע, תיקונו ומחיקתו

 1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ותקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לבקש לעיין במידע שעליו, המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
 2. ככל שברצונך לעיין במידע, לבקש לתקנו או לבקשת למחקו, הינך מוזמן לפנות אלינו, בעצמך או באמצעות ב"כ בעל הרשאה בכתב, באמצעות בקשה כתובה לכתובת הדוא"ל: info@bst.co.il. במקרה הצורך, ייתכן שנדרוש ממך פרטים ומסמכים נוספים על מנת שוכל לאמת את זהותך ולהבטיח כי המידע האישי ייחשף אך ורק לנושא המידע.
 3. עם זאת, נמשיך לשמור מידע שהוא הכרחי לנו לצרכים מסחריים או על מנת שנוכל להשיב לפניות, תלונות, חקירות או סכסוכים פוטנציאליים.

 

שונות

 1. החברה תהיה רשאית לשנות בכל עת את מדיניות הפרטיות או איזה מתנאיה, בין היתר בשל שינויים בדין, שינויים במבנה החברה, שינויים במבנה מאגר המידע של החברה ובהתאם לכל דבר אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי. ככל שתשונה מדיניות הפרטיות באופן מהותי, תפעל החברה ליידע את הלקוחות באמצעות פרסום הודעה מתאימה באתר.

 

תאריך עדכון: 7.8.2023

דילוג לתוכן